Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle offertes van, en op alle overeenkomsten met FUSIFORM, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van FUSIFORM.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van FUSIFORM, gevestigd te Valeriaanstraat 16, 3360 Bierbeek, België en ingeschreven in het KBO onder nummer 0726465860.

Artikel 1. Toepassingsgebied algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle offertes van, en op alle overeenkomsten met FUSIFORM, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van FUSIFORM. 

1.2. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan FUSIFORM.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van FUSIFORM zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 2 maanden ondertekent voor akkoord en terugzendt naar FUSIFORM. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang FUSIFORM haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt FUSIFORM niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. In geen geval is FUSIFORM aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. FUSIFORM kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het FUSIFORM netwerk. 

5.2. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij FUSIFORM bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van FUSIFORM contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan FUSIFORM kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.2. Alle facturen dienen ten laatste op hun vervaldag te worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van FUSIFORM. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door FUSIFORM, is de klant aan FUSIFORM een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde interest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt FUSIFORM zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door FUSIFORM gemaakte creaties niet gebruiken.

6.4 In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding. Indien software wordt geleverd aan de klant, zullen deze software en de broncodes steeds eigendom blijven van FUSIFORM of de rechtmatige derde eigenaar en zal enkel een gebruiksrecht worden verleend aan de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle know-how, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door FUSIFORM blijven steeds toebehoren aan FUSIFORM of de derde rechtmatige eigenaar.

6.5 Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 3 maanden gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. 

6.6. FUSIFORM is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. FUSIFORM zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is FUSIFORM gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. FUSIFORM verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van FUSIFORM zijn middelenverbintenissen. FUSIFORM is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. We voorzien ook een garantieperiode van 6 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6 weken definitief.

7.2. FUSIFORM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. FUSIFORM zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van FUSIFORM of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van FUSIFORM met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van FUSIFORM. De totale aansprakelijkheid van FUSIFORM, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan FUSIFORM werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt FUSIFORM geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5. FUSIFORM kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het oneigenlijk gebruik van beeldmateriaal, lettertypes of ander materiaal waarop mogelijk eigendoms- of auteursrechten gelden, geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, illustraties, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door FUSIFORM ontwikkelde sites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door FUSIFORM gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 6.4). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door FUSIFORM werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. FUSIFORM verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan FUSIFORM of een derde waarmee FUSIFORM hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van FUSIFORM, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van FUSIFORM te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal FUSIFORM onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van FUSIFORM waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt FUSIFORM samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt FUSIFORM de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

10.2. De hostingdiensten worden door FUSIFORM aan de klant verstrekt per kalenderjaar en worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding voor onderhoud en hosting. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 maand voor het einde van de huidige hostingperiode zijn opzeg aan FUSIFORM over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 11. Domeinnaam

11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via FUSIFORM, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. FUSIFORM staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan FUSIFORM. 

11.2 Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur, wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 12. Hosting- en onderhoudscontract

12.1 Na bouw van de website werken we verder onder een hosting- en onderhoudscontract. Het hosting- en onderhoudscontract treedt in werking op het moment dat de website wordt gehost op de overeengekomen domeinnaam.

12.2 De hosting- en onderhoudsdiensten worden door FUSIFORM aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding voor onderhoud en hosting en zonder mogelijkheid om tussentijds op te zeggen.

12.3 Het onderhoudscontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien de klant het onderhoudscontract wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 maand voor het einde van de huidige hostingperiode zijn opzeg aan FUSIFORM over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

12.2 De klant erkent en aanvaardt dat de prijs voor hosting en onderhoud jaarlijks kan worden herzien in functie van prijswijzigingen van toeleveranciers en indexering.

12.3 De klant erkent en aanvaardt dat de prijs voor hosting en onderhoud op elk moment kan worden herzien in functie van veranderingen in de grootte en/of functionaliteit van de website en om de werkzaamheid en veiligheid ervan te vrijwaren. 

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. De overeenkomst kan te allen tijde door FUSIFORM eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van FUSIFORM te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van FUSIFORM; de Opdrachtgever de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van FUSIFORM dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door FUSIFORM gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. FUSIFORM is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent en aanvaard FUSIFORM te vrijwaren voor enige aanspraak van derden. 

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door FUSIFORM verleende diensten betalen, alsook de kosten die FUSIFORM moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat FUSIFORM nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor FUSIFORM. Bovendien behoudt FUSIFORM het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Aankopen en onderaanneming

14.1 Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch of auteursrechtelijk beschermd materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

16.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van FUSIFORM, heeft FUSIFORM de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

16.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt FUSIFORM persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 17. Referentie

17.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door FUSIFORM voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van FUSIFORM.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover FUSIFORM geen controle heeft, bevrijden FUSIFORM, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 19. Nietigheid

19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen FUSIFORM en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten van FUSIFORM. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.